สำนักงานประกันสังคม แรงงานเราสู้ด้วยกัน
โครงการตรวจสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุก ในสถานประกอบการ

โครงการตรวจสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุก ในสถานประกอบการ Self-Screen